Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Puzzel4U

ALGEMENE VOORWAARDEN PUZZEL4U

1. Partijen

1.1 Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Art Collect International GmbH h.o.d.n. PUZZEL 4 U KVK-nummer: HRB 31247
Ondernemingsnummer: BE0660.793.692
Maatschappelijke zetel: c/o WELUMA GmbH Mellinghofer Str. 163,
45473 Mülheim an der Ruhr, Duitsland
Correspondentieadres: Postbus 10043, 2340 Beerse,België E-mailadres service@puzzel4U.com
Telefoon +32 (0)3 808 20 04
Website www.puzzel4u.com en elk alternatief domain daarvoor hierna “PUZZEL4U
en elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht PUZZEL4U diensten of goederen levert, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde, hierna “klant”.
1.2 Informatieplicht
Eventuele onjuistheden in door PUZZEL4U aan de klant vermelde gegevens alsook adreswijzigingen moeten onmiddellijk door de klant aan PUZZEL4U worden gemeld. Bij gebreke daaraan, zijn alle consequenties ten gevolge van miscommunicatie en/of leveringen aan een verkeerd of oud adres voor rekening van de klant.
1.3 Definities
Voorwaarden
Alle hieronder vermelde bepalingen, inclusief de specifieke bepalingen in het afzonderlijke document “Facturatie- en betalingsvoorwaarden” alsook de spelregels en wedstrijdvoorwaarden zoals beschreven op de website of in het magazine en de privacy statement zoals gepubliceerd op de PUZZEL4U website, die hier integraal deel van uitmaken. Hierna “voorwaarden”.

PUZZEL4U website
De website www.puzzel4u.com en elk alternatief domein daarvoor, uitgebaat door PUZZEL4U. Hierna “website”.

Klantendienst
De klant kan alle vragen en communicaties richten tot de PUZZEL4U klantendienst via service@puzzel4U.com, via het telefoonnummer +32 (0)3 808 20 04 of per post aan PUZZEL4U, Postbus 43, 2340 Beerse, België, hierna “klantendienst”.

Diensten
Elke vorm van dienst die PUZZEL4U aan de klant levert zoals, doch niet beperkt tot, het aan huis leveren van het periodiek magazine “PUZZEL4U”, inclusief alle nodige administratieve, boekhoudkundige en promotionele processen. Hierna “diensten”.

Magazine
Het puzzelmagazine getiteld “PUZZEL4U” dat maandelijks verschijnt. Hierna “magazine”.
2. Kennisname, aanvaarding en toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen van, of elke actie samenhangend met het maandelijks tijdschrift dat PUZZEL4U uitgeeft. Ze zijn van toepassing bij aanvang van elk type overeenkomst en/of als via de website (producten van) het tijdschrift PUZZEL4U wordt/worden besteld. De voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten die de klant met PUZZEL4U heeft gesloten of nog zal sluiten.

2.2 De klant beschikt over een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de voorwaarden en ze zodoende te aanvaarden. De voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden desgevraagd toegezonden via e-mail als PDF-bestand. Bij telefonische bestellingen wordt ook expliciet naar de voorwaarden verwezen en worden de rechten van de klant en het eventueel aan de klant toekomende verzakingsrecht duidelijk toegelicht. De klant kan op verzoek een schriftelijke transcriptie van het telefoongesprek ontvangen.

2.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.4 Al wat in deze voorwaarden wordt bedongen voor PUZZEL4U, wordt tevens bedongen voor eventuele door PUZZEL4U aangestelde derden en tussenpersonen.

2.5. De voorwaarden van PUZZEL4U prevaleren op eventuele voorwaarden van de klant en bij vertalingen primeert steeds de Nederlandstalige versie. Indien er tegenstrijdigheden zouden zijn met eventuele voorwaarden van de klant, dan komen partijen overeen dat er over de tegenstrijdige bedingen in onderling overleg onderhandeld wordt, waarna de gemaakte afspraken schriftelijk tussen partijen bevestigd worden. Elke bijkomende of andersluidende afspraak die zou afwijken, heeft uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijkt. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. Als een of meerdere bepalingen in strijd zouden zijn met de Belgische wetgeving of nietig, dan heeft dit geen invloed

op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of nietige bepalingen dienen dan gelezen te worden als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige/nietige bepaling.

2.6 PUZZEL4U mag haar voorwaarden en prijzen te allen tijde te wijzigen, doch nooit in het nadeel van de verbonden klant. PUZZEL4U verwittigt de klant tijdig van elke wijziging die de huidige of een toekomstige overeenkomst kan beïnvloeden, met de vraag om de gewijzigde bepalingen formeel te aanvaarden.

2.7 Toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Privacy Reglement
3.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, PUZZEL4U, respecteert de wet van 8.12.1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

3.2 De klant identificeert zich en deelt persoonlijke gegevens bij bepaalde processen zoals, doch niet beperkt tot, het invullen van online formulieren of het plaatsen van een bestelling. De daarbij verzamelde gegevens zijn nodig voor de validatie, controle en uitvoering van de overeenkomst. Ze worden onder meer gebruikt voor: het leveren van bladen en deze aan te passen aan de behoeften en wensen van de klant, de verwerking van bestellingen, het verzenden van facturen, klachtenbehandeling, om de klant te informeren over producten, leveringen en acties, voor verzending van nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen op maat of andere reclame- en/of marketingdoeleinden en om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, een service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

PUZZEL4U behandelt klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij noodzakelijk of mits expliciete toestemming van de klant.

Een deel van de verzamelde gegevens kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, zoals doch niet beperkt tot Post.nl, SANDD, bpost voor verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. Hierbij wordt data gefilterd op leeftijd of geslacht. Deze derden kunnen de gegevens vervolgens gebruiken om aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat ze aansluiten bij de interesses van de klant. PUZZEL4U houdt eveneens online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om na te gaan welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op PUZZEL4U rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle of om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

PUZZEL4U maakt de nodige klantgegevens over aan derden, zoals bijvoorbeeld incassobureaus, in de mate dat ze noodzakelijk zijn om de hen toevertrouwde opdrachten (bv. factuurinvordering) uit te voeren.

3.3 De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan de klant zich richten tot de PUZZEL4U klantendienst. De klant heeft eveneens recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens. Om gratis de schriftelijke mededeling te bekomen van diens gegevens dient de klant een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PUZZEL4U te richten.

3.4 PUZZEL4U bewaart gegevens slechts zo lang als nodig om de overeenkomst uit te voeren en eventuele klachten te behandelen.

3.5 Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij PUZZEL4U werkzame personen, klanten of derden, zal het gewoonlijk zo zijn, dat een fictieve naam of foto wordt getoond, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon.
4. Website en cookies
4.1 PUZZEL4U doet al het mogelijk om haar internetdiensten zonder storingen aan te bieden. PUZZEL4U behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteit van de website te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens of voor het verspreiden van virussen of malware. Ook typefouten en soortgelijke fouten kunnen geen aanleiding geven tot verhaal.

4.2 Weergegeven afbeeldingen zijn steeds indicatief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Afbeeldingen en kleuren kunnen eveneens licht verschillen van de werkelijkheid. Ze geven slechts een indruk van de realiteit en zijn onder meer afhankelijk van de scherminstellingen van de gebruiker.

4.3 Tijdens een bezoek aan de PUZZEL4U website kunnen “cookies” op de harde schijf van de computers en mobiele apparaten van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van het toestel geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt.

PUZZEL4U gebruikt volgende cookies:
• Functionele cookies: zoals het bijhouden van ingevoerde gegevens en formulieren of de inhoud van een online winkelmandje
• Social Media cookies: voor artikelen die men op de website bekijkt met buttons
voor “delen via social media”. Voor het functioneren van deze buttons worden social media cookies van de social media partijen gebruikt, zodat deze de account herkennen wanneer bezoekers een artikel willen delen.
• Advertentie cookies: Via deze cookies kan men relevante advertenties tonen in functie van persoonlijke interesses.

De klant kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing verschijnt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan via de instellingen van de browser. Door deze actie is het echter mogelijk dat bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet bruikbaar zijn. Door gebruik te maken van de PUZZEL4U website, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.
5. Prijzen
5.1 De klant erkent duidelijk door PUZZEL4U geïnformeerd te zijn over de aard en de prijs van het aanbod, de wederzijdse rechten en plichten tussen partijen en het verzakingsrecht. Indien de verkoopovereenkomst op afstand wordt gesloten via telefoon, e-mail of een online bestelformulier, bevestigt PUZZEL4U de bestelling eveneens schriftelijk aan de klant.

5.2 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen worden doorberekend aan de klant.

5.3 Indien de prijs van het tijdschrift PUZZEL4U tussentijds wordt aangepast, geldt de nieuwe prijs – mits die vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt werd (bijvoorbeeld via het tijdschrift, de website of een rechtstreekse communicatie) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen.

5.4 Alle prijzen weergegeven op de PUZZEL4U website, via e-mail of via telefonische contacten zijn in EURO, inclusief BTW, inclusief wettelijke taksen en inclusief verzendkosten tenzij expliciet anders vermeld. Indien een artikel of promotie een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de website, het magazine of in klantcommunicatie vermeld. De weergegeven prijs omvat steeds alle kosten, met uitzondering van eventuele kosten van bezorging buiten Nederland of België die apart in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement. De kosten voor eventuele retourzendingen blijven ten laste van de klant.
6. Verplichtingen van PUZZEL4U
6.1 PUZZEL4U verzorgt de periodieke uitgave van het puzzeltijdschrift PUZZEL4U.

6.2 PUZZEL4U behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of op te schorten van klanten met wie een geschil bestaat, die afkomstig lijken te zijn van een frauduleus profiel, waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de bestelling te controleren of te valideren en van minderjarige of handelingsonbekwame personen die geen formele toestemming van ouder(s), voogd of bewindvoerder kunnen voorleggen. PUZZEL4U zal een dergelijke weigering of opschorting steeds schriftelijk aan de klant bevestigen.

6.3 Levering
Pas na ontvangst van hetgeen de klant verschuldigd is op grond van de overeenkomst met PUZZEL4U, is PUZZEL4U gehouden tot levering.

Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en onder voorbehoud dat de goederen voorradig zijn. PUZZEL4U spant zich evenwel in om een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres te garanderen. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering.

PUZZEL4U kan niet aansprakelijk worden gesteld bij overschrijding van de levertijd al dan niet ten gevolge van overmacht of door vertraging, nalatigheid, diefstal of fout door de transporteur of toeleveranciers van PUZZEL4U. Indien de voorziene levering niet zou plaatsvinden binnen de 30 dagen, heeft de klant evenwel het recht om de bestelling te annuleren zonder recht op bijkomende schadevergoeding.

PUZZEL4U verzendt de goederen naar de klant per post, doch behoudt zich het recht voor om naar eigen keuze de verzending aan andere partijen toe te vertrouwen.
7. Verplichtingen van de klant & betalingen
7.1 Ontvangt de klant meer of andere producten dan besteld, dan stelt de klant PUZZEL4U hiervan direct en uiterlijk binnen de 10 werkdagen op de hoogte. De

klant verwittigt PUZZEL4U ook onmiddellijk bij elke omstandigheid die de levering kan beïnvloeden alsook bij adreswijziging.

7.2 De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde betalingen.

7.3 Als een machtiging tot automatische domiciliëring/bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant PUZZEL4U tot wederopzegging de verschuldigde bedragen van de door de verstrekte bank of -girorekening af te schrijven. Na afloop van iedere abonnementsperiode kan de klant de betaalperiode aanpassen.

7.4 Indien de klant geen bank-incassomachtiging toekent, wordt door PUZZEL4U een rekening toegezonden die de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient te betalen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).. Daarbij moet het betalingskenmerk steeds worden vermeld.

7.5 Als de klant niet tijdig of een onvolledig bedrag betaalt, zijn er van rechtswege buitengerechtelijke incasso- en/of invorderingskosten van toepassing over het verschuldigde bedrag zoals beschreven in de PUZZEL4U facturatie- en betalingsvoorwaarden.

7.6 De klant dient PUZZEL4U onmiddellijk te verwittigen in geval van adreswijziging en/of insolventierisico’s zoals schuldbemiddeling, loonbeslag, overlijden, echtscheiding of andere scenario’s die de levering door of de betaling aan PUZZEL4U kunnen beïnvloeden.
8. Eigendomsvoorbehoud & Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Conform art. 3:92 van het Burgerlijk Wetboek blijft PUZZEL4U eigenaar van geleverde goederen tot de overeengekomen koopsom volledig werd betaald. Wanneer de klant insolvent blijkt, in gebreke blijft of diens verplichtingen niet nakomt om welke reden dan ook, behoudt PUZZEL4U zich het recht voor om voorziene leveringen op te schorten en/of goederen te revindiceren, al dan niet door deze te laten ophalen door een aangestelde vervoerder.

8.2 Alle door PUZZEL4U gemaakte documenten, beelden, teksten, ontwerpen en andere intellectuele werken ongeacht de vorm, blijven eigendom van PUZZEL4U. Het is de klant niet toegestaan om deze zelf of met behulp van derden te verspreiden, te kopiëren, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken zonder expliciete toestemming van PUZZEL4U.

8.3 Indien PUZZEL4U informatie van partners, overheden of derde partijen aan de klant overmaakt, is dat louter ter indicatieve titel zonder garantie op inhoudelijke correctheid of enige vorm van aansprakelijkheid.
9. Geen zichttermijn, wel herroepingsrecht
9.1 Aangezien het tijdschrift PUZZEL4U een periodiek is dat binnen 1 maand veroudert, is er geen zichttermijn van toepassing.

9.2 Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het eerste tijdschrift heeft de klant het recht om de aangegane overeenkomst gratis en zonder opgave van reden te ontbinden conform het herroepingsrecht beschreven in art. 47 VI.47 tot VI.53 WER en de Europese richtlijn 2011/83/EU. De klant erkent uitdrukkelijk door PUZZEL4U geïnformeerd te zijn over dit herroepingsrecht en de daaraan verbonden bepalingen:

– Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of de klant het product wenst te behouden.

– De klant verwittigt PUZZEL4U uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het eerste tijdschrift, in schriftelijke vorm over diens intentie tot herroeping. De klant kan hiervoor het herroepingsformulier in bijlage gebruiken, maar is dat niet verplicht.

– Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan PUZZEL4U retourneren. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. De klant draagt eveneens het risico voor beschadiging, diefstal en/of verlies van de retourzending.

– PUZZEL4U betaalt eventueel reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen na de ontvangst van de retourzending aan de klant terug. Die betaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk een andere betaalvoorkeur doorgeeft. Voor dergelijke terugbetalingen worden geen kosten in rekening gebracht. Gebeurlijke retourkosten worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

10. Duur, verlenging, opschorting en ontbinding
10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van 3 maanden, tenzij de klant uiterlijk 4 weken voor de einddatum van het abonnement schriftelijk opzegt. Als einddatum geldt de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt. Als er niet schriftelijk wordt opgezegd

en/of als er onduidelijkheid of onenigheid bestaat of en wanneer er al dan niet werd opgezegd, ligt de bewijslast van de opzegging bij de klant.

10.2 Indien PUZZEL4U haar verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen door tijdelijke of blijvende overmacht, dooft de overeenkomst van rechtswege uit. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door PUZZEL4U kunnen worden beïnvloed of haar kunnen worden toegerekend. Hierin is uitdrukkelijk inbegrepen: het door leveranciers niet tijdig of niet onder dezelfde condities kunnen leveren van goederen, verkeersbelemmeringen, uitzonderlijke weersomstandigheden, sociale conflicten of stakingen, brand, vertraagde of foutieve levering door derde partijen, … In geval van overmacht verwittigt PUZZEL4U de klant onverwijld in schriftelijke vorm, waarna PUZZEL4U binnen de
30 dagen reeds uitgevoerde betalingen voor nog niet geleverde goederen terugstort. De klant heeft geen recht op bijkomende schadevergoeding.

10.3 PUZZEL4U is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te schorten of buitengerechtelijk te ontbinden indien de klant haar verplichtingen niet nakomt. Daarin is nadrukkelijk inbegrepen het niet tijdig of onvolledig betalen van facturen, al dan niet wegens onvoldoende beschikbaar saldo op de rekening via dewelke automatische domiciliëring verloopt. PUZZEL4U bevestigt opschorting of ontbinding en de bijhorende start- en einddata schriftelijk aan de klant.

10.4 Indien PUZZEL4U haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de klant de overeenkomst stopzetten of opschorten mits een gemotiveerde schriftelijke melding. De klant blijft gehouden tot betaling van reeds geleverde magazines.

11. Klachttermijn
11.1 De klant dient de staat van geleverde goederen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst te controleren en vermeende gebreken in schriftelijke vorm aan PUZZEL4U te melden, bij voorkeur met toevoeging van verduidelijkend beeldmateriaal. De klant stuurt de betrokken goederen uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst terug, tenzij daarvan ontheffing wordt gegeven indien de klant hiertoe binnen de genoemde termijn had verzocht. Bij overschrijding van voornoemde termijnen heeft de klant geen recht op vervanging of vergoeding van de tegenwaarde.

11.2 Bij een gegronde klacht over beschadigde goederen, zal PUZZEL4U gratis een nieuw exemplaar aan de klant aanbieden.

9.4 Eventuele klachten over de PUZZEL4U dienstverlening kan de klant in schriftelijke vorm naar de klantendienst richten. PUZZEL4U verbindt zich ertoe om binnen de 30 dagen de ontvangst van de klacht te bevestigen en te behandelen. De klant kan klachten ook overmaken aan de consumentenombudsdienst van de F.O.D. Economie via https://consumentenombudsdienst.be/nl.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Conform Art. VI.83, 13° WER is PUZZEL4U enkel aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van het niet-naleven van de aangegane verbintenis of veroorzaakt door een opzettelijke zware fout of bedrog door PUZZEL4U en/of haar aangestelde(n). PUZZEL4U is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: winstderving, eventuele schade, diefstal of verlies tijdens het transport of op de plaats van levering.

12.2 Blijkt PUZZEL4U, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk tegenover de klant dan is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde/beschadigde product of tot maximaal het bedrag dat door de PUZZEL4U verzekering terzake wordt uitgekeerd.

12.3 PUZZEL4U is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd, oneigenlijk of onverstandig gebruik van het geleverde product door de klant.

10.5 In geen geval ontheft een klacht of schadegeval de klant van de betalingsplicht voor facturen die niet rechtstreeks op de klacht of schade betrekking hebben.
13. Wedstrijden
Indien er op de PUZZEL4U website of in het magazine wedstrijden worden aangekondigd, heeft de klant de vrije keuze om hier al dan niet aan deel te nemen.

Voor wedstrijden gelden steeds de spelregels en wedstrijdvoorwaarden zoals die op de PUZZEL4U website en/of in het magazine vermeld staan. Eventuele specifieke voorwaarden die bij de wedstrijd in kwestie aangekondigd worden, primeren steeds op de algemene wedstrijdvoorwaarden en spelregels.
14. Bewijs
De klant aanvaardt dat zowel analoge als elektronische communicaties, back-ups, audio en video opnames en camerabeelden als bewijsvoering kunnen dienen.
15. Geschillen en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een andere recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van PUZZEL4U bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show& lng=NL

 

FACTURATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN PUZZEL4U

A. Toepassing, kennisname en aanvaarding
Deze facturatie- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden (hierna samen “voorwaarden”) van Art Collect International GmbH, handelend onder merknaam PUZZEL4U, met zetel te c/o WELUMA GmbH Mellinghofer Str. 163, 45473 Mülheim an der Ruhr, Duitsland en correspondentieadres: Puzzel4U, Postbus 10043, 2340 Beerse, België gekend onder ondernemingsnummer BE0660.793.692, hierna “PUZZEL4U”.

Ze zijn van toepassing op elke huidige of toekomstige overeenkomst die PUZZEL4U heeft gesloten of nog zal sluiten met een natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht PUZZEL4U goederen of het tijdschrift getiteld PUZZEL4U levert, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde ervan, hierna “klant”.

De klant beschikt over een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de voorwaarden en ze zodoende te aanvaarden. De voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.puzzel4u.com (en de alternatieve domeinen daarvan) en worden desgevraagd toegezonden via e-mail als PDF-bestand. Bij telefonische bestellingen wordt ook expliciet naar de voorwaarden verwezen en worden de rechten van de klant en het eventueel aan de klant toekomende verzakingsrecht duidelijk toegelicht.


B. Prijzen
B.1 De klant erkent duidelijk door PUZZEL4U geïnformeerd te zijn over de aard en de prijs van het aanbod, de wederzijdse rechten en plichten tussen partijen en het verzakingsrecht. Indien de verkoopovereenkomst op afstand wordt gesloten via telefoon, e-mail of een online bestelformulier, bevestigt PUZZEL4U de bestelling, de prijs en de betalingsvoorwaarden eveneens schriftelijk aan de klant.

B.2 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen worden doorberekend aan de klant.

B.3 Indien de prijs van het tijdschrift PUZZEL4U tussentijds wordt aangepast, geldt de nieuwe prijs – mits die vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt werd (bijvoorbeeld via het tijdschrift, de website of een rechtstreekse communicatie) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen.

B.4 Alle prijzen weergegeven op de PUZZEL4U website, via e-mail of via telefonische contacten zijn in EURO, inclusief BTW, inclusief wettelijke taksen en inclusief verzendkosten tenzij expliciet anders vermeld. Indien een artikel of promotie een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de website, het magazine of in klantcommunicatie vermeld. De weergegeven prijs omvat steeds alle kosten, met uitzondering van eventuele kosten van bezorging buiten Nederland of België die apart in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement. De kosten voor eventuele retourzendingen blijven ten laste van de klant.

C. Inzage klantenrekening
De klant kan op elk moment informatie of een overzicht van bestellingen, betalingen en (on)betaalde facturen opvragen via e-mail aan service@puzzel4U.com of het telefoonnummer +32 (0)3 808 20 04, hierna “klantendienst”.


D. Facturatie, betaalplicht en factuurinvordering
D.1 De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde betalingen.

D.2 Betalingen aan PUZZEL4U gebeuren:
– via automatische bankdomiciliëring, waartoe de klant een mandaat ondertekent
– of via manuele overschrijving aan Art Collect International GmbH op bankrekeningnummer BE30 3631 3966 7411 (BIC: BBRU BE BB) met uitdrukkelijke vermelding van het betalingskenmerk.

Als een machtiging tot automatische domiciliëring/bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant PUZZEL4U tot wederopzegging de verschuldigde bedragen van de door de verstrekte bank of -girorekening af te schrijven. Na afloop van iedere abonnementsperiode kan de klant de betaalperiode aanpassen.

Indien de klant geen bank-incassomachtiging toekent, wordt door PUZZEL4U een rekening toegezonden die de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient te betalen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Daarbij moet het betalingskenmerk steeds worden vermeld.

D.3 De klant dient PUZZEL4U direct te verwittigen bij adreswijziging en/of insolventierisico’s zoals schuldbemiddeling, loonbeslag, overlijden of andere scenario’s die de levering door of de betaling aan PUZZEL4U kunnen beïnvloeden.


E. Factuurinvordering
Indien de klant diens betaalplicht niet respecteert, om welke reden dan ook, met daarin uitdrukkelijk inbegrepen de niet-uitvoerbaarheid van een voorziene betaling via domiciliëring wegens onvoldoende saldo op de rekening, start PUZZEL4U een invorderingsproces, al dan niet via een aangestelde partij zoals een incassobureau of advocaat, aan wie PUZZEL4U hiervoor de noodzakelijke gegevens overmaakt. De klant blijft hoe dan ook gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten.

Factuurinvordering bij consumenten conform Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht betreffende factuurinvordering bij consumenten.
Van zodra de betaaltermijn overschreden is, verstuur PUZZEL4U een eerste betaalherinnering, waarvoor geen kosten worden aangerekend, naar de klant met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen de 14 kalenderdagen te voldoen. Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen die termijn +1 kalenderdag indien de herinnering per e-mail werd verstuurd of ++ werkdagen na verzending per post, worden volgende invorderingskosten opeisbaar:

– Verwijlinteresten volgens art. 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administra ties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties

– Eenmalig forfaitair schadebeding
• 20,00€ voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00€
• 30,00€ + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 150,01€ en 500,00€
• 65,00€ + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 500,01€ met een maximum van 2.000,00€

– Forfaitaire aanmaankost van 7,50 € per brief plus portkosten, voor elke brief vanaf de vierde aanmaning per jaar

De klant heeft het recht om bijkomende informatie over facturen of een afbetalingsplan te vragen en de verplichting om eventuele schuldbemiddeling te melden alsook om ontvangen facturen te betwisten. Hiertoe richt de klant binnen de voornoemde termijn een schriftelijke motivatie aan de PUZZEL4U klantendienst, waarna de invorderingsprocedure tijdelijk wordt opgeschort conform de termijnen in Boek XIX WER.

Factuurinvordering bij ondernemingen
Voor facturen aan ondernemingen gelden de wettelijke bepalingen inzake factuurinvordering bij handelstransacties, inclusief de bepalingen over verschuldigde interesten volgens art. 5. Wet betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bij laattijdige of onvolledige betaling geldt dat als de klant de betalingsvoorwaarden niet nakomt, er vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van toepassing is over het verschuldigde bedrag. Dit schadebeding bedraagt 10% van de hoofdsom met een minimum van 75,00€, verhoogd met forfaitaire administratiekosten ten bedrage van 12,50 € en nogmaals verhoogd met eventuele bank-, port- en/of transactiekosten (voor zover die van toepassing zijn) en desgevallende rechtsplegingvergoeding.


F. Restituties en terugbetalingen aan klant
F.1 Conform art. VI.83, 17° WER heeft de klant-consument recht op vergoeding als PUZZEL4U haar verbintenissen niet nakomt, tenzij in geval van overmacht. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 75,00 €.

F.2 Bij ontbinding of niet tijdige levering door overmacht heeft de klant recht op restitutie van reeds betaalde bedragen, zonder bijkomende schadevergoeding, en dit voor bestelde goederen die nog niet geleverd werden.

F.3 Bij klachten of gegronde meldingen van schade blijft het terug te betalen bedrag door PUZZEL4U begrensd tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)facturen voor de geleverde goederen waarop de schade of klacht betrekking heeft of maximaal het bedrag dat door de verzekering van PUZZEL4U terzake wordt uitgekeerd. In geen geval ontheft een klacht of schadegeval de klant van de betalingsplicht voor facturen die niet rechtstreeks op de schade betrekking hebben.

F.4 Terugbetalingen aan de klant gebeuren steeds binnen maximum 30 kalenderdagen te tellen vanaf de verzenddatum van de daartoe verplichte schriftelijke meldingen door de klant. De klant wordt terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Voor terugbetalingen worden geen kosten aangerekend.

F.5 Bij verkoopovereenkomsten kan PUZZEL4U de terugbetaling uitstellen tot alle goederen werden geretourneerd, of totdat de klant de terugzending heeft aangetoond, naargelang welk tijdstip eerst valt. Alle kosten en risico’s aangaande retourzendingen blijven ten laste van de klant.


G. Geschillen en toepasselijk recht Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een andere recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van PUZZEL4U bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL