Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Puzzel4U

1.1 Contact- en identiteitsgegevens PUZZEL 4 U

Volledige naam : Iberia Marketing Solutions S.L. h.o.d.n. PUZZEL 4 U
KvK-nummer : ES-B57685828
Correspondentieadres NL : Postbus 130, 7040 AC ´s-Heerenberg
Geografische adres : C/ Poca Palla 21 Bjs, 07580 Capdepera, Spanje
Telefoon NL : 020-8947049
E-mailadres : service@puzzel4u.com
Website : www.puzzel4u.com
BTW nummer Nederland; : NL823506472B01

1.2 Eventuele onjuistheden van door PUZZEL 4 U aan de klant vermelde gegevens moeten direct door de klant aan PUZZEL 4 U worden gemeld. Ook adreswijzigingen dienen altijd te worden gemeld aan PUZZEL 4 U. Als dit niet gebeurt, komen miscommunicatie en/of leveringen aan een verkeerd of oud adres voor rekening van de klant.

2.1 Dit zijn algemene voorwaarden van Iberia Marketing Solutions S.L.. h.o.d.n. PUZZEL 4 U, verder te noemen: PUZZEL 4 U die betrekking hebben alle bestellingen van, of samenhangend met het maandelijks tijdschrift PUZZEL 4 U dat zij uitgeeft. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien expliciet overeengekomen en/of als via de website (producten van) het tijdschrift PUZZEL 4 U wordt/worden besteld. Deze zijn dan van toepassing op de overeenkomst die door een bestelling tot stand komt en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten die de klant al heeft gesloten met PUZZEL 4 U of in de toekomst nog sluit met PUZZEL 4 U.

2.2 Deze Voorwaarden zijn al te raadplegen op de website en worden desgevraagd toegezonden als PDF-bestand.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.4 Al wat in deze voorwaarden wordt bedongen voor Puzzel 4 U, wordt tevens bedongen voor eventuele door Puzzel 4 U ingeschakelde derden, waaronder tussenpersonen.

Op de relatie tussen klant en PUZZEL 4 U zijn van toepassing de terms of Use en het Privacy reglement, als gepubliceerd op de website van PUZZEL 4 U. Voor zover er tegenstrijdigheden mochten staan in deze bepalingen, geldt dat de bepalingen uit het Privacy reglement voorrang hebben op de beide andere regelingen en dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de Terms of Use.

4.1 PUZZEL 4 U verzorgt de periodieke uitgave van het puzzeltijdschrift Puzzel 4 U.

4.2 PUZZEL 4 U spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van PUZZEL 4 U.

4.3 Pas na ontvangst van hetgeen de klant verschuldigd is op grond van de overeenkomst met PUZZEL 4 U is PUZZEL 4 U gehouden tot levering.

4.4 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen worden doorberekend aan de klant.

4.5 De aanschafprijs van het tijdschrift PUZZEL 4 U kunt tussentijds worden aangepast. Deze prijs geldt dan – mits vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen.

4.6 De kosten van bezorging buiten Nederland kunnen gescheiden bij de klant in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement.

5.1 De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde betalingen.

5.2 Ontvangt de klant producten die niet zijn besteld, dan dient de klant PUZZEL 4 U hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen.

5.3 Ontvangt de klant meer of andere producten dan besteld, dan dient de klant PUZZEL 4 U direct op de hoogte te stellen.

5.4 Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant PUZZEL 4 U tot wederopzegging de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bank of -girorekening af te schrijven.

5.5 Indien geen bank-incassomachtiging wordt afgegeven door de klant wordt door PUZZEL 4 U een rekening toegezonden en dient de klant voor betaling zorg te dragen binnen 14 dagen na ontvangst van deze factuur. Daarbij dient altijd het betalingskenmerk te worden vermeld.

5.6 Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door PUZZEL 4 U, niet-tijdig of niet-volledig betalen, dan zijn over het verschuldigde bedrag tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, gefixeerd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 70,-.

5.7 Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door PUZZEL 4 U, niet-tijdig of niet-volledig betalen, dan is over het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, vanaf de factuurdatum van de bestelling. Tevens wordt na de eerste herinnering een bedrag € 4,45 en na de eerste aanmaning een bedrag van € 11,45 voor administratiekosten in rekening gebracht.

5.8 Bij storneren of terugboeking van betaling door de klant is deze (behoudens indien een een contractuele of wettelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is) administratiekosten verschuldigd aan PUZZEL 4 U van € 11,45 plus de toepasselijke bank- en of transactiekosten. Alle betalingen geschieden zonder verrekening, inhouding of opschorting, behoudens schriftelijk overeengekomen of een dwingend wettelijk recht daartoe.

Voor uw bestellingen geldt geen zichttermijn. Aangezien het tijdschrift PUZZEL 4 U een periodiek is (dat binnen 1 maand verouderd) kan PUZZEL 4 U geen retourzendingen accepteren, behoudens voor zover anders is bepaald in de artikelen 7 en 9 van deze voorwaarden.

7.1 Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het eerste tijdschrift heeft de klant het recht de aangegane overeenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. Dan komen alleen de rechtstreekse kosten verbonden aan het retoursturen van de zaak voor rekening van de klant. Een eventueel al betaald bedrag wordt dan binnen 30 dagen na de ontbinding geretourneerd.

7.2 Een door de klant aangegaan abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van 3 maanden, tenzij de klant uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de einddatum van het abonnement – bij voorkeur schriftelijk, per post of email – opzegt. Als einddatum geldt de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt.
Na afloop van iedere abonnementsperiode kan een klant de betaalperiode aanpassen.

7.3 Als niet schriftelijk wordt opgezegd en er is onduidelijkheid of onenigheid over de vraag of er is opgezegd, ligt de bewijslast van de opzegging bij de klant.

7.4 Over opmerkingen of vragen over de afwerking van het in dit artikel bepaalde kan de klant contact met ons opnemen via het bovenstaande email- of correspondentieadres. De artikelen 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van toepassing.

7.5 PUZZEL 4 U is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van PUZZEL 4 U – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op klant rustende verplichtingen. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen het niet betalen van een factuur binnen de in dit artikel vastgelegde betalingstermijn.

7.6 PUZZEL 4 U kan opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de voor levering bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.

9.1 Mocht er iets niet goed zijn aan het geleverde product dan dient de klant dit onmiddellijk aan PUZZEL 4 U te melden via bovenstaande contactgegevens en het product binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, mits daarom binnen de genoemde termijn wordt gevraagd.

9.2 Indien een klacht gegrond is, wordt kosteloos een nieuw exemplaar beschikbaar gesteld. De klant heeft geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

9.3 De klant die niet binnen bekwame tijd melding maakt van een vermeend gebrek heeft geen recht op vervanging of vergoeding van de tegenwaarde.

10.1 De aansprakelijkheid van PUZZEL 4 U uit hoofde van de overeenkomst met de klant is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product, waarop de schade betrekking heeft.

10.2 PUZZEL 4 U is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

10.3 Indien PUZZEL 4 U aansprakelijk is tegenover de klant, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid bovendien in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van PUZZEL 4 U terzake wordt uitgekeerd.

10.4 PUZZEL 4 U is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik door een klant van het geleverde product.

11.1 Iberia Marketing Solutions SL verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de totstandkoming en de uitvoering van de (leverings-) overeenkomst, dus om bladen te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen; om facturen te sturen en om de klant te informeren over producten en acties van Iberia Marketing Solutions SL of om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, een service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. En om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

11.2 Een deel van uw gegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder Post.nl / SANDD / BPosst voor direct marketing acties; en/of verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. We kunnen deze data filteren op leeftijd of geslacht. Deze derden kunnen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Deze en overige klantrechten mbt de bescherming van de data worden beschreven in de Privacy Verklaring, die is in te zien op de website.

11.3 Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij Iberia Marketing Solutions SL werkzame personen; deskundigen of andere derden, zal het gewoonlijk zo zijn, dat een gefingeerde naam of foto wordt gebruikt, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon.

12.1 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Voorzover enige afspraak die is opgenomen in deze overeenkomst in strijd mocht zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of op enigerlei andere wijze onverbindend is, dan gelden tussen partijen zodanige verbintenissen en verplichtingen als wel toegestaan en verbindend, die de ontbindende bepalingen zoveel mogelijk benaderen en blijven de overige bedingen en afspraken tussen partijen onverkort van kracht.

12.3 Deze overeenkomst is opgesteld naar Nederlands recht. Op uit deze overeenkomst voor Partijen voortvloeiende rechten en verplichtingen dan wel op overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen welke mochten ontstaan over uitleg of uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, behoudens voor zover wettelijk dwingend anders bepaald.