Spelregels

Spelregels van Puzzel4U

 1. Dit reglement is van toepassing op alle acties georganiseerd door Iberia Marketing Solutions SL , (hierna genoemd: “de organisator”). De deelnemers hebben kennis genomen van het reglement en protocol en hebben hiermee ingestemd. De spelregels en reglement zijn ter inzage op de website van de organisator: www.puzzel4u.com en www.gluecksbote.de De deelnemer heeft zich akkoord verklaard met de spelregels en het spelprotocol.
 2. De georganiseerde acties dienen ter promotie van het tijdschriften Puzzel4U en Gluecksbote, uitgegeven door de organisator. De actie loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en omvat verscheidene puzzels en opgaves (met te bedenken slagzinnen), waarbij per (gecombineerde) puzzel of opgave prijzen gewonnen kunnen worden. Over de gehele looptijd van de actie bedraagt de gehele prijzenpot maximaal € 17.412,00.
 3. De door de organisator georganiseerde wedstrijden ressorteren niet onder de noemer van de kansspelen. De gedragscode voor promotionele kansspelen dd° 1.1.2006, noch de Wet op Kansspelen dd° 7 mei 1999 is van toepassing. De wedstrijd berust geenszins op een kans, noch een trekking.
 4. Voor iedere categorie wordt uit de inzendingen van de juiste beantwoorde puzzels de bijbehorende meest originele – ludieke slagzin geselecteerd door het bestuur van de organisator.
 5. Informatie over de frequentie van de uitgaven, evenals de wijze van de selectie van de winnende inzendingen en aanwijzing van de winnaars en de bijbehorende tijdstippen, alsmede het uitkeren van de prijzen is vastgelegd in het daarvoor opgestelde protocol. Een exemplaar van dit protocol kan schriftelijk worden opgevraagd bij de organisator. Het protocol is vrij in te kijken op de website zoals vermeld in art. 1. Het in het hiervoor genoemde protocol gestelde dient als hier uitdrukkelijk woordelijk herhaald en ingelast te worden beschouwd.
 6. Elke deelnemer kan maximaal één inzending per puzzel/opgave per uitgave insturen of laten registreren, op straffe van uitsluiting van deelname. Hij dient daarvoor gebruik te maken van de daarvoor voorziene bon(nen) in de betreffende uitgave(n), op de wijze zoals aangegeven in de uitgave.
 7. Alle inzendingen dienen voor de in elke uitgave aangegeven sluitingsdatum bij de organisator ontvangen te zijn. Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan enige actie. Medewerkers van de organisator en van door hem in het kader van deze actie ingeschakelde personen en hun respectievelijke inwonende familieleden zijn steeds van deelname uitgesloten.
 8. De ter beschikking gestelde prijzen worden alleen uitgekeerd indien aan alle deelnamevoorwaarden voldaan is.
 9. Na de vaststelling van winnende inzendingen worden de prijswinnaars op de in het protocol voorziene tijdstippen individueel door de organisator op de hoogte gebracht. De lijst van de prijswinnaars kan door de organisator ook op Internet of op andere wijze gepubliceerd worden. De prijsuitreiking geschiedt binnen maximaal twee maanden na de bekendmaking. Indien een prijswinnaar niet binnen 14 dagen reageert op dit bericht, is de organisator gerechtigd de prijs aan een andere deelnemer uit te keren/uit te delen.
 10. Indien een uitgeloofde prijs niet meer beschikbaar zou zijn, behoudt de organisator zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de uitgeloofde prijs –te zijner keuze- een gelijkwaardige prijs dan wel de tegenwaarde er van uit te betalen/uit te delen.
 11. Deelname aan de acties is steeds gratis. Inzendingen van niet-abonnees op de uitgaven van de organisator maken dan ook evenveel kans op het winnen van prijzen als inzendingen van abonnees. Er bestaat geen aankoopverplichting bij en deelname aan de wedstrijd.
 12. Medegedeelde persoonsgegevens worden door de organisator verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en gebruikt met als doelstelling verwerking van de inzendingen, nakomen van de contractuele verplichtingen en voor het verstrekken van informatie over soortgelijke producten, algemene informatie en acties gerelateerd aan Puzzel 4 U.
 13. Begeleidende foto’s, namen en verhalen in de uitgaven van de organisator kunnen gefingeerd of geparafraseerd zijn ter bescherming van de privacy.
 14. Eventuele vragen of klachten over het verloop van de actie dienen uiterlijk binnen 15 dagen na de bekendmaking van de prijswinnaars schriftelijk bij de organisator te worden ingediend, op straffe van verval. Deze worden vervolgens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 6 weken. De beoordeling van de ingezonden resultaten is geheel aan de appreciatie van het bestuur van de organisatie. Betwistingen/correspondentie omtrent de evaluatie van de resultaten worden niet beantwoord.
 15. Indien enige bepaling uit deze spelregels onverhoopt ongeldig mocht zijn wegens strijdt met wet- en regelgeving, openbare orde of goede zeden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de actie tijdens of na de looptijd wegens onvoorziene omstandigheden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd dient te worden.
 16. Deelname aan de acties betekent automatische akkoordverklaring met alle bepalingen van deze spelregels en het daarbij horende protocol, hetgeen één geheel vormt met huidige voorwaarden.